Polityka prywatności

Zespół DueCappucci szanuje poufność danych osobowych swoich Klientów, Kontrahentów, Współpracowników i wszystkich odwiedzających stronę internetową https://www.duecappucci.pl. Niniejsza Polityka prywatności zawiera informacje dotyczące przetwarzania przez DueCappucci danych osobowych, w zakresie dotyczącym strony internetowej https://www.duecappucci.pl. 

Administrator danych osobowych

Współadministratorami danych osobowych jest Maja Kowalska i Maksymilian A. Mikosz, prowadzący stronę internetową „www.duecappucci.pl, w dalszej części Polityki prywatności zwani „Administratorem”. 

W ramach umowy o współadministrowanie zawartej pomiędzy Współadministratorami uzgodnione zostały zakresy ich odpowiedzialności dotyczącej wypełniania obowiązków wynikających z RODO. W szczególności uzgodnione zostało, że:

 1. Każdy ze Współadministratorów jest odpowiedzialny za wykonanie obowiązku informacyjnego wobec właściciela danych osobowych, 
 2. Każdy ze Współadministratorów jest odpowiedzialny za umożliwienie wykonywania praw właścicielowi danych osobowych. Oznacza to, że  właściciel danych osobowych może zwrócić się do dowolnie wybranego ze Współadministratorów.

Kontakt z Administratorem

Kontakt z Administratorem możliwy w sposób wskazany poniżej:

1. pocztą elektroniczną na adres e-mail: kontakt@duecappucci.pl

Polityka prywatności w zakresie dotyczącym użytkowania strony internetowej

W różnych obszarach strony internetowej http://www.duecappucci.pl. Zespół  DueCappucci może prosić wszystkich odwiedzających tę stronę o przekazanie informacji i danych umożliwiających ich identyfikację i zbierać te dane. Wszyscy odwiedzający stronę internetową www.duecappucci.pl mogą zostać poproszeni o podanie następujących kategorii danych osobowych: imienia, nazwiska, adresu e-mail, numer telefonu. Dane te Zespół DueCappucci otrzymuje bezpośrednio od osób odwiedzających stronę internetową.

Dodatkowo, Zespół DueCappucci może gromadzić także następujące kategorie danych osobowych: nazwy domen oraz adresy IP wszystkich odwiedzających stronę internetową wraz z danymi statystycznymi uwzględniającymi sposób jej użytkowania.

Pliki cookies

Informacje i dane, o których mowa powyżej, gromadzone są z wykorzystaniem plików typu „cookies” (tzw. ciasteczka) lub przy użyciu podobnych cyfrowych technologii personalizacji danych. Działania te pozwalają Zespołowi DueCappucci na monitorowanie i udoskonalanie treści strony internetowej www.duecappucci.pl. O sposobach korzystania z plików typu „cookies” można przeczytać pod adresem: http://duecappucci.pl/polityka-cookies/.

Informacje dotyczące usuwania plików „typu cookies” lub ich blokowania dostępne są na stronie: http://www.wszystkoociasteczkach.pl.

Cele przetwarzania danych

Zespół DueCappucci może wykorzystywać informacje i dane dotyczące wszystkich odwiedzających stronę internetową www.duecappucci.pl w następujących celach:

 1. usprawnienia administrowania stroną internetową www.duecappucci.pl,
 2. udostępnienia wszystkim odwiedzającym stronę spersonalizowanych treści,
 3. przetwarzania wszelkich pochodzących od osób odwiedzających stronę zapytań wraz z koniecznością udzielenia na nie odpowiedzi,
 4. w celach, dla których przekazano te informacje i dane, 
 5. w celach marketingowych, np. przesyłania newslettera,
 6. dla poprawy jakości treści strony internetowej www.duecappucci.pl

Podstawa prawna przetwarzania danych

Podstawą prawną przetwarzania powyżej wymienionych danych osobowych jest zgoda osób, których dane dotyczą oraz prawnie uzasadniony interes Administratora, polegający na możliwości nawiązywania i utrzymywania relacji z subskrybentami oraz osobami odwiedzającymi stronę internetową w ramach prowadzonej przez Administratoradziałalności gospodarczej.

Osoby, które wyraziły zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Zespół DueCappucci mogą w każdym czasie daną zgodę wycofać. W tym celu należy skontaktować się z Administratorem w jeden ze sposobów wskazanych w niniejszej Polityce prywatności.

Okres przetwarzania danych osobowych

Wskazane dane osobowe będą przetwarzane przez okres utrzymywania przez Zespół DueCappucci bieżących kontaktów z subskrybentami i osobami odwiedzającymi stronę internetową, a następnie przez okres 12 miesięcy. Po upływie danego okresu Zespół DueCappucci może zwrócić się do subskrybentów i osób odwiedzających stronę internetową z zapytaniem o możliwość dalszego przetwarzania ich danych osobowych.

Przekazywanie danych do państw trzecich oraz podmiotom trzecim

Przetwarzane dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich. Dane osobowe będą przekazywane wyłącznie kontrahentom Administratora, którym zostanie zlecone przetwarzanie danych osobowych, np. dostawcom usług IT lub biurom księgowym. Podmioty te będą przetwarzać dane na podstawie umowy o powierzenie przetwarzania danych osobowych zawartej z Administratorem. 

Informacje i dane, które zostały w pełni zanonimizowane (tj. pozbawione wszelkich elementów umożliwiających identyfikację wszystkich odwiedzających stronę internetową www.duecappucci.pl) mogą być wykorzystywane przez Zespół DueCappucci w dowolnych – dozwolonych prawem – celach i mogą być przekazywane osobom trzecim bez ograniczeń.

W treści strony internetowej www.duecappucci.pl mogą być zawarte odwołania do stron internetowych osób lub podmiotów trzecich (tzw. linki). Zespół DueCappucci nie ponosi odpowiedzialności za praktyki tych osób lub podmiotów w zakresie ochrony prywatności subskrybentów i wszystkich odwiedzających tę stronę internetową ani zawartości tych stron internetowych.

Zespół DueCappucci podejmuje starania celem zabezpieczenia danych osobowych Klientów i wszystkich odwiedzających stronę internetową www.duecappucci.pl przed ich utratą, niewłaściwym wykorzystaniem lub zmianami. Serwery, na których umieszczona jest domena www.duecappucci.pl zostały właściwie zabezpieczone poprzez zastosowanie odpowiednich środków bezpieczeństwa.

Polityka prywatności w zakresie dotyczącym użytkowania wiadomości e-mail

Wszyscy odwiedzający stronę internetową www.duecappucci.pl proszeni są o nieprzesyłanie informacji lub danych o poufnym charakterze za pośrednictwem formularza kontaktowego lub wiadomości e-mail: kontakt@duecappucci.pl, do czasu potwierdzenia kontaktu przez Zespół DueCappucci. Wiadomości e-mail przesyłane przez osoby niebędące subskrybentami DueCappucci nie stanowią informacji prawnie chronionej, w konsekwencji czego mogą być ujawniane osobom lub podmiotom trzecim.

Pochodzące od Zespołu DueCappucci wiadomości e-mail, a wraz z nimi wszystkie załączniki przeznaczone są wyłącznie do użytku adresata tych wiadomości. Mogą zawierać one prawnie uprzywilejowane i poufne informacje. Jeśli odbiorca takiej wiadomości nie jest zamierzonym adresatem tej wiadomości, Zespół DueCappucci informuje, iż jakiekolwiek ujawnianie, kopiowanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju wykorzystywanie informacji zawartych w tej wiadomości jest ściśle zabronione.

W przypadku przesyłanych w treści wiadomości e-mail materiałów chronionych prawem autorskim Zespół DueCappucci informuje, że ich kopiowanie, rozpowszechnianie lub inne wykorzystywanie stanowić będzie naruszenie praw autorskich ich twórcy/twórców. W wypadku otrzymania przez odbiorcę nie będącego właściwym adresatem wiadomości e-mail pochodzącej od Zespołu DueCappucci fakt taki należy natychmiast zgłosić nadawcy i usunąć z zawartości komputera tę wiadomość e-mail wraz ze wszelkimi do niej załącznikami.

Prawa osób, których dane osobowe są przetwarzane

W związku z przetwarzaniem danych osobowych, osobom których dane dotyczą przysługują następujące prawa:

 1. prawo do dostępu do swoich danych osobowych,
 2. prawo do żądania sprostowania swoich danych osobowych,
 3. prawo do żądania usunięcia danych osobowych,
 4. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
 5. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych,
 6. prawo do żądania przeniesienia swoich danych osobowych.

W celu skorzystania z przysługujących praw, należy skontaktować się z Administratorem danych osobowych, korzystając z jednego ze sposobów wskazanych powyżej w punkcie „Administrator danych osobowych”.

Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego

Osobom, których dane osobowe są przetwarzane przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, będącego organem nadzorczym zajmującym się ochroną danych osobowych.

Informacje końcowe

W przypadku pytań, wątpliwości lub jakichkolwiek sugestii związanych zaprezentowaną Polityką prywatności, prosimy o kontakt za pomocą formularza kontaktowego lub wiadomości email: kontakt@duecappucci.pl

Zespół DueCappucci może wprowadzać zmiany do niniejszej Polityki prywatności. Data ostatniej aktualizacji będzie znajdować się w nagłówku tej strony, dlatego wszyscy odwiedzający stronę internetową www.duecappucci.pl proszeni są o regularne jej sprawdzanie.